THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ LƯU KÝ CỔ PHIẾU CỦA TDG (17/02/2017)

Ngày 17/02/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 48/2017/GCNCP-VSD và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương, cụ thể:

​Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương

Tên tiếng Anh:            Thai Duong Petrol Joint Stock Company

Trụ sở chính:              Lô D1, Khu công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Vốn điều lệ:                129,000,000,000 đồng

Tên chứng khoán:        Cổ phiếu Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương


Mã chứng khoán:         TDG
Mã ISIN:                     VN000000TDG5

Mệnh giá:                    10,000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán:        Cổ phiếu phổ thông

Số lượng cổ phiếu đăng ký: 12,900,000 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 129,000,000,000 đồng (Một tram hai mươi chin tỷ đồng)

Hình thức đăng ký:       Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20/02/2017,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

Trân trọng thông báo.

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
    Tổng Giám Đốc

Dương Văn Thanh

 uploads/Đơn đăng ký.pdf