Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư TDG Global trân trọng thông báo đến quý cổ đông thời gian chốt danh sách cổ đông và kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022

Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 5-6/2022

Chi tiết xin mời quý cổ đông xem file đính kèm dưới đây. Trân trọng cảm ơn!