HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Cùng với hoạt động sản xuất, Công ty dầu khí Thái Dương không ngừng thúc đẩy các hoạt động đóng góp cho xã hội nhằm hướng tới triết lý “Kyosei” – “
social_photo02

Tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo và văn hoá, cùng nhau chung sống và làm việc hoà hợp để hướng tới tương lai.” Các hoạt động xã hội của Công ty dầu khí Thái Dương bao gồm 4 chủ đề chính: Preserve environment & culture (Gìn giữ môi trường và bảo tồn văn hoá); For the next generation (Vì thế hệ tương lai); For the industrialization (Vì sự nghiệp công nghiệp hoá); Smiles to everyone (Đem nụ cười đến với mọi người).