CTCP DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ THÁI DƯƠNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Sáng ngày 23/04/2018, Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương (mã CK: TDG) đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Đại hội có sự tham dự của các cổ đông và người ủy quyền đại diện cho 57,60% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có đặt kế hoạch doanh thunăm 2018 tăng 25% so với năm 2017; thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, 2017 và phương án huy động vốn năm 2018.
Năm 2017 được đánh giá là năm thành công của TDG khi Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được ĐHĐCĐ thông qua. Theo đó, doanh thu năm 2017 lên đến hơn 301 tỷ đồng, vượt mức kế hoạch 4% đồng thời lợi nhuận sau thuế đạt 29 tỷ đồng cũng vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu của TDG chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh khí hóa lỏng (gas) và dầu đốt là hai nguồn năng lượng sạch, dễ điều chỉnh và điều chỉnh tự động hóa cao, cho năng xuất cao và không gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng gas ở Việt Nam chỉ ở mức thấp so với mức trung bình trong khu vực và thấp hơn nhiều so với Thái lan nên tiềm năng thị trường này còn rất lớn.
Năm 2018, TDG đặt mục tiêu doanh thu tăng 25%, đạt 377 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 17%,lên đến 34 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức với tổng tỷ lệ 30% cho năm 2016 và 2017. Đồng thời, Đại hội cũng đã thông qua phương án huy động vốn năm 2018 phục vụ nhu cầu hoạt động kinh doanh.
Các cổ đông đều ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty trong công tác quản trị, điều hành, đồng thời tin tưởng chiến lược cũng như khả năng phát triển mạnh mẽ của TDG trong năm 2018. Toàn bộBiên bản họp vàNghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương năm 2018 được đăng tải trên website của Công ty.