CBTT - NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TRẢ CỔ TỨC NĂM 2016 VÀ NĂM 2017

Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phần như sau:  

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương 

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương 

Mã chứng khoán: TDG

Mã ISIN: VN000000TDG5

Mệnh giá: 10,000 đồng

Sàn giao dịch:HOSE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/10/2018

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 30% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới) trong đó năm 2016: 10%/cổ phiếu và năm 2017: 20%/cổ phiếu

- Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

 

Chi tiết thông báo tại đây: uploads/04102018 - CBTT ngay chot danh sach tra co tuc nam 2016 2017.pdf