Nhà máy Thái Dương

Gas Thái Dương

Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần số 2400345718 cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005

Pure Water Thái Dương

Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần số 2400345718 cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005