Nhà máy Thái Dương

CBTT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017

Công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2016 và năm 2017

CBTT – giải trình nội dung Thuế TNDN trong BCTC bán niên đã soát xét năm 2018

CBTT – giải trình nội dung Thuế TNDN trong BCTC bán niên đã soát xét năm 2018

CBTT- KQGD người có liên quan người nội bộ - bà Nguyễn Thị Phương Anh

CBTT- KQGD người có liên quan người nội bộ - bà Nguyễn Thị Phương Anh

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Thông báo GDCP người liên quan người nội bộ - bà Nguyễn Thị Phương Anh

Thông báo GDCP người liên quan người nội bộ - bà Nguyễn Thị Phương Anh

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018