Nhà máy Thái Dương

Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động và triên khai Đề án phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các KCN tỉnh

Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các KCN tỉnh

Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các KCN tỉnh

(BGĐT) - Ngày 14-8, Đảng bộ Các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bắc Giang (trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh) tổ chức sơ kết 2 năm hoạt động; triển khai Đề án về "Củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020".

 

Đảng ủy Các KCN tỉnh trao Quyết định thành lập cho Chi bộ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương. Đây là Chi bộ đầu tiên được thành lập từ Đề án.


Đảng bộ các KCN tỉnh thành lập từ tháng 6-2014 trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Ban Quản lý các KCN và Chi bộ các DN KCN. Đây là Đảng bộ đặc thù gồm cả chi bộ cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp và của DN. Thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy các KCN thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, chủ DN giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các KCN; chỉ đạo các đơn vị quan tâm làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng, đoàn viên công đoàn. 

Đến nay, Đảng bộ có 8 chi bộ trực thuộc và 124 đảng viên (tăng 4 chi bộ, 89 đảng viên so với khi thành lập); đồng thời có 25 tổ chức công đoàn cơ sở với hơn 15 nghìn đoàn viên (tăng 20 tổ chức, 10 nghìn đoàn viên).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng, phát triển và hoạt động của Đảng bộ các KCN tỉnh vẫn còn hạn chế. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong quá trình phát triển các KCN chưa cao; số lượng đảng viên trong tổng số công nhân lao động và số lượng tổ chức đảng trong tổng số DN đang hoạt động chiếm tỷ lệ thấp...

Thời gian tới, Đảng bộ các KCN xác định tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn và công nhân; chỉ đạo lãnh đạo tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh... Phấn đấu hằng năm có hơn 85% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mỗi năm thành lập ít nhất 2 chi bộ trực thuộc và 10 tổ chức công đoàn cơ sở; kết nạp từ 30- 50 đảng viên mới...