Nhà máy Thái Dương

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Ảnh lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chi bộ Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương

Công tác phát triển Đảng tại Chi bộ Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Thaiduong petrol., JSC

Công ty cổ phần dầu khí Thái Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần số 2400345718 cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2005

Sơ đồ tổ chức

Ông Võ Anh Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương. Ông Lê Minh Hiếu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương

Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty

HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ quy định.

Định hướng phát triển ngành

Hiện nay, khí hoá lỏng (gas), dầu đốt (FO và DO) và than đá là 3 loại nhiên liệu được dùng phổ biến trong các ngành công nghiệp.